Nhà hảo tâm

Man Nguyen ($50.00) - Leo Nguyen ($35.00) - Tan Pham ($5.00) - Loan huynh ($50.00) - Troy Nguyen ($700.00) - Thu Nguyen ($100.00) - ngan vo ($20.00) - Christy Le ($50.00) - Trang Nguyen ($50.00) - Phuong Phuong Hong Thien Nguyen ($10.00) - Quyen Vu ($100.00) - Hanh Nguyen ($100.00) - OOMHENRI PHAM ($100.00) - Amber Pham ($5.00) - Thanh Tran ($20.00) - TRANG NGUYEN ($100.00) - Daisy Le ($100.00) - Tin Pham ($10.00) - Thuan Do ($100.00) - Phuongmy Do ($10.00) - Mau Tran ($100.00) - Thu Thi ($20.00) - Tien Hoang ($100.00) - Thanh Huynh ($20.00) - Anh Tuyet Vu ($20.00) - Nam Tran ($20.00) - Khanhngoc Phan ($20.00) - Tiana Le ($20.00) - Kayley Quynh Tran ($50.00) - Quan Ho ($50.00) - An Tran ($20.00) - Kelly Nguyen ($50.00) - THANH PHAN ($10.00) - Trang Nguyen ($50.00) - Kimberly Ho ($100.00) - ngoc hoan tran ($20.00) - Huy Truong ($20.00) - Dong Nguyen ($50.00) - Huong Duong ($20.00) - Su Nguyen ($20.00) - Thai Tran ($50.00) - Nhi Nguyen ($50.00) - Duy Ly ($10.00) - Loan Truong ($50.00) - Kelly Tran ($50.00) - THUAN DAO ($50.00) - Marvin Nguy ($100.00) - Tuan Luu ($100.00) - Thanh Ho ($100.00) - Thinh Dang ($50.00) - Toan Tran ($100.00) - Allyn Hoang ($100.00) - Justin Truong ($100.00) - Quan Trinh ($100.00) - Phuc Phan ($100.00) - Kathy Bui ($50.00) - Nhu Nguyen Ha ($50.00) - Cindy Phan ($50.00) - Thanh Tran ($100.00) - Anthony Hoang ($200.00) - NamSteveTrietTuanPhuong AndFriends ($1000.00) - Allen Doan ($15.00) - Luraco ($500.00) - Khanh Le ($50.00) - Oanh Thai ($500.00) - Bo Huong CUNG ($200.00) - Christie Le ($100.00) - DUONG TRUONG ($200.00) - Anh Le ($100.00) - Ngoc Phan ($100.00) - Ida Lee ($100.00) - luyen nguyen ($100.00) - Tam Le ($50.00) - Tai Vuong ($50.00) - Truong Huynh ($100.00) - kimp tran ($50.00) - Phan Luong ($50.00) - Kay Nguyen ($100.00) - Lily Pham-Smith ($200.00) - Trang Pham ($50.00) - khoa tran ($100.00) - huynh ($200.00) - Joly Tran ($100.00) - Ai-My NGUYEN ($100.00) - Vincent Le ($100.00) - Nguyen ($300.00) - Nguyen ($50.00) - phan ($50.00) - dana nguyen ($20.00) - Phung ($10.00) - Vincent Le ($100.00) - Đêm nhạc Thương Hoài Miền Trung ($10668.00) - Hương Đạo Temple ($30532.00)

Tổ chức tài trợ

Tổ chức thực hiện

Tổ chức phối hợp